Dokumenty wymagane do przeprowadzenia wyceny nieruchomości

W celu przeprowadzenia wyceny nieruchomości niezbędne będzie przedłożenie przez klienta pełnej dokumentacji związanej z nieruchomością. Wcześniejsze przygotowanie zestawu dokumentów znacznie przyspieszy prace nad sporządzeniem kompletnego operatu szacunkowego oraz pozwoli rzeczoznawcy zapoznać się z przedmiotem wyceny już na początkowym etapie zlecenia.

Poniżej podajemy sugerowany zbiór dokumentów, które należy przygotować przed procesem wyceny w zależności od rodzaju nieruchomości. Ostateczna lista dokumentów ustalana jest przez rzeczoznawcę po dokonaniu oględzin oraz ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Nieruchomość lokalowa – rynek wtórny:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny),
 • rzut lokalu (opcjonalnie),
 • wypis z kartoteki lokali (opcjonalnie).

 

Nieruchomość lokalowa – rynek pierwotny:

 • numer księgi wieczystej działki, na której realizowana jest inwestycja,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwolenie na użytkowanie,
 • przedwstępna umowa sprzedaży/umowa deweloperska/umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu/standard wykończenia,
 • kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej lokalu (jeżeli jest założona) lub numer księgi wieczystej gruntu (jeżeli brak jest księgi wieczystej dla lokalu),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/ umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, przydział ze spółdzielni lub inny),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową lokalu).

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli została wydana),
 • dokument potwierdzający dostęp nieruchomości do drogi publicznej (wymagany w przypadku gdy nie ma informacji w wyżej wymienionych dokumentach).

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynki istniejące):

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z kartoteki budynków,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/decyzja o warunkach zabudowy,
 • potwierdzenie zgłoszenia o zakończeniu budowy/pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna/projekt budowlany/inwentaryzacja budynku (rzuty poszczególnych kondygnacji, parametry techniczne, opis elementów konstrukcyjnych).

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynki w trakcie budowy):

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowiz ny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • dokumentacja techniczna/projekt budowlany (rzuty poszczególnych kondygnacji, parametry techniczne, opis elementów konstrukcyjnych),
 • kosztorys prac budowlanych.

 

Nieruchomości komercyjne – dokumenty takie same jak w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz dodatkowo informacje dotyczące prowadzonej działalności związanej z nieruchomością (ustalane indywidualnie w zależności od zakresu i celu wyceny).

W razie wątpliwości związanych z kompletowaniem dokumentów zapraszamy do kontaktu z naszymi rzeczoznawcami. Udzielamy porad oraz wydajemy fachowe opinie na temat całego procesu wyceny nieruchomości.